WINTECH Tokyo Education Agents

WINTECH Tokyo Education Agents

Address:Shinjuku Green Tower Bldg.3F6-14-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan

Fax:Fax:+81-3-3342-9288

Ph:Tel: +81-3-3342-9361

Contact Email: ryugaku@wintechjapan.com

Website:www.wintechjapan.com

Qualified Counsellors at WINTECH, Inc Tokyo

Yuka Sekiguchi (Homma)

QEAC I038