YEC International Taipei City Education Agents

YEC International Taipei City Education Agents

Logo original

Address:5F.-10, No.57, Sec. 1, Chongqing S. Rd, Taipei City, Jhongjheng District, 100, Taiwan

Profile:
www.studyinaust.com.tw

 

Fax:+886-2-23757034

Ph:+886-2-23705401

Contact Email: happykao@studyinaust.com.tw

Website:www.studyinaust.com.tw

Principal Agent:Yueh Sheng Kao

Qualified Counsellors at Yec International Taipei City

2015 yec logo

Yueh Sheng Kao

QEAC D342